4 XII 2021 r. UTRATA I ŻAŁOBA – ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE, INTERWENCJA KRYZYSOWA I WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOTERAPII – X EDYCJA SZKOLENIA

 

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z  POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

Prowadzący

dr n. hum. Wanda Badura-Madej

 

Forma Prowadzenia Szkolenia

4 grudnia 2021 r.

ON-LINE platforma ZOOM

 

OSOBA PROWADZĄCA: Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CEL SZKOLENIA:  Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą żałoby, pozwalającą na prawidłową diagnozę psychologicznych skutków różnego rodzaju utrat oraz planowanie i podejmowanie pomocy psychologicznej wobec osób doświadczających żałoby

TEMATYKA SZKOLENIA:

  • Utrata jako wymiar doświadczeń życiowych oraz jako wydarzenie krytyczne
  • Konsekwencje utrat w modelu teorii kryzysu
  • Typowe i atypowe przebiegi żałoby
  • Czynniki ryzyka rozwoju atypowej żałoby
  • Zastosowanie koncepcji przywiązania do analizy indywidualnych wzorców radzenia sobie z żałobą
  • Problemy specyficzne: żałoba u dzieci, żałoba w sytuacji wydarzeń traumatycznych
  • Formy pomocy psychologicznej w sytuacjach utrat: interwencja kryzysowa, psychoterapia
  • Analiza własnych postaw wobec śmierci i umierania jako podstawa radzenia sobie w pracy z osobami osieroconymi

  METODY: wykład, zajęcia warsztatowe

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 10

KOSZT:  360 zł. – do dnia 4 listopada 2021 r. 400 zł – po 4 listopada 2021 r.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

CZAS TRWANIA: 10 godzin warsztatowych w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami). Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 4 listopada 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

ZAPISY:

https://academiapsyche.pl/utrata-i-zaloba/